Тексти / Аудіо  Укр.письменники Теорія літератури Конспекти уроків / тести Презентації На допомогу учням На допомогу учням

Головна

Укр. мова

Укр. літ-ра

Позакл. заходи

Методика

Кл.керівник

Медіатека

Фото

Відео

ЗНО


Матеріал для підготовки до уроку української літератури

План розповіді біографії письменника


1. Чим характерна історична епоха, в яку жив     письменник?

2. Сім’я, в якій формувався і розвивався його     внутрішній світ.

3. Де, коли і яку освіту здобув?

4. Роль книги в його самовихованні. Книга у вашому     духовному становленні.

5. Життєві віхи біографії (дати). Скласти опорний     конспект у вигляді хронологічної таблиці.

6. Люди, з якими спілкувався, дружив.

7. Що любив і що ненавидів письменник?

8. Естетичний ідеал письменника (його уявлення про     справедливий соціальний лад, гармонійно     розвинену людину, прекрасні стосунки між     людьми). Ваш ідеал у житті.

9. Творча праця письменника (жанрове багатство,     публіцистика, переклади).

10. Громадянська активність. Ваша життєва позиція.

11. Нагороди письменника за життя, посмертна      слава, вшанування пам’яті.

12. Життя письменника. Який поштовх воно дало      мені для роздумів над  своїм життям?

13. Питання теорії літератури: портрет, естетичний      ідеал.

План — висновок "Значення творчості письменника"


1. Історична необхідність появи письменника (чиї і     які традиції продовжив).

2. Що незвичайне, сподвижницьке було в його     біографії? Чого воно мене навчило?

3. Жанрове, тематичне багатство та ідейне     спрямування його творів.

4. Особливості й індивідуальність стилю,     неповторність художнього таланту.

5. Риси новаторства. Що нового вніс у розвиток     вітчизняного мистецтва та світової культури?

6. Який автограф залишив письменник у вашій     читацькій біографії, у вашому духовному світі?

План аналізу епічного твору


1. Життєва основа (правда) оповідання, повісті,     роману тощо.

2. Тема, проблематика твору.

3. Конфлікт (соціальний, побутовий, психологічний).

4. Ідея твору.

5. Сюжет і композиція (експозиція, зав'язка     конфлікту, розвиток дії, кульмінація, розв’язка     конфлікту).

6. Образи-персонажі, дійові особи, герої (головні й     другорядні), епізодичні; позитивні й негативні.

7. Позасюжетні елементи:

8. Описи (пейзаж, портрет; інтер’єр);

9. Відступи (ліричні, публіцистичні, філософські,     історичні).

10. Мова художнього твору; звукова особливість      мови; лексичні й синтаксичні засоби художньої      мови; тропи; віршування (якщо це поема).


План аналізу драматичного твору


1. Жанр драматичного твору (комедія, трагедія,     драма, трагікомедія).

2. Тема, ідея, розвиток дії п' єси.

3. Образи — персонажі.

4. Роль ремарок у розгортанні дій у творі.

5. Питання теорії літератури: ява, дія, ремарка,     комедія, трагедія, драма, трагікомедія.

6. Мова твору.

Аналіз ліричного твору


1. Жанрова своєрідність твору.


2. Мотив,своєрідність його розгортання.


3. Образ ліричного героя.

 

4. Композиційна структура вірша.


5. Художні засоби (тропи) , мова твору.


6. Ритм,рима,спосіб римування,строфа.

План до характеристики образу літературного персонажа в старших класах


1. Соціально-громадське місце персонажа в творі.

2. Роль портрета в розкритті психологічного стану та     характеру персонажа.

3. Проблематика, засоби його змалювання.

4. Формування і рівень світогляду персонажа (минуле     героя, де воно є).

5. Мета в житті. Яка ця людина в досягненні її,     якими шляхами йде до неї?

6. Духовне багатство і моральна краса персонажа (чи     навпаки).

7. Над чим змусив задуматись, чим схвилював той     чи інший персонаж.

8. Питання теорії літератури: персонаж, засоби його     творення).


Пам'ятка

Як виразно прочитати художній текст


1. Готуючись виразно прочитати будь-який твір,    декілька разів прочитайте його про себе.

2. Визначте для себе особисту мету читання (ваше    «надзавдання»): що саме ви хочете висловити під    час читання, які почуття та асоціації прагнете    викликати у слухачів.

3. Продумайте, у яких місцях тексту слід зробити     паузи, які слова та словосполучення треба     виділити голосом.

4. Вдома декілька разів спробуйте прочитати твір     уголос перед дзеркалом.

5. Тренуючись читати, у думках перевірте, чи не     робите ви зайвих рухів.

6. Перед початком читання в класі займіть зручну     позу, розгляньте слухачів і витримайте паузу.     Розпочинаючи читати, не забувайте вказати     автора та назву твору. Глибоко вдихніть – і     розпочинайте читання.


Пам'ятка

Як підготуватися до переказу твору або його уривка


1. Перш ніж починати писати, чітко визначте своє     ставлення до героя, про якого ви будете писати у     творі. Уважно прочитайте твір.

2. Поділіть його на завершені за змістом частини.

3. Підготуйтеся до переказу окремих частин:

    • зверніть увагу на незрозумілі слова,       словосполучення;

    • з'ясуйте їхній зміст, намагайтеся       використовувати їх при переказі;

    • запам'ятайте, про що йдеться на початку,       всередині та наприкінці кожної частини.

4. Переказуючи зміст частини, користуйтеся     питаннями-порадниками:

    • про що пише автор? (докладний зміст частини);

    • як він це робить? (художні засоби, які       використовує автор).

5. Якщо вам запропоновано вибірковий переказ, то     необхідно з усіх визначених частин відібрати     лише ті, які відповідають меті висунутих перед     вами завдань, і докладно їх переказати.

6. Працюючи над стислим переказом, визначте     головну думку прочитаного і, уникаючи зайвої     деталізації, перекажіть основні події твору.

Пам'ятка

Як підготуватись до твору-роздуму про літературного героя


1. Продумайте, що вас хвилює у творі, цікавить, з     чим ви не погоджуєтеся.

2. Прослідкуйте за текстом, як письменник     розкриває характер героя, його вчинки. Зверніть     увагу на художні деталі, які допомагають вам     зробити висновок щодо ставлення автора до     героя. Поміркуйте, чи погоджуєтеся ви з думкою     автора.

3. Зробіть необхідні вибірки з тексту, які допоможуть     вам написати твір.

4. Відповідно до структури твору — вступу, основної    частини, що складається з тез та доказів,    висновку — доберіть додатковий матеріал    (епіграф, цитати, факти), що стануть у пригоді під    час написання твору.

5. Спочатку напишіть твір на чернетці.

6. Працюючи над вступною частиною твору, пам'ятай    те, що її мета — підвести до розуміння вашої    головної думки.

7. В основній частині твору викладайте свої думки та    обов'язково аргументуйте їх. Намагайтеся уникати    простого переказу епізодів твору. Пам'ятайте, що    докази можуть бути як прямі, так і від    супротивного. Уживайте тільки ті слова, значення    яких ви знаєте; уникайте повторення одних і тих    самих слів.

8. У заключній частині твору зробіть емоційний     обґрунтований висновок щодо вашого ставлення     до героя, про якого ви пишете.

9. Прочитайте написане; перевірте зміст,     послідовність викладу, грамотність, прослідкуйте     за розділовими знаками.

10. Перевірте написане, подивіться, чи немає описок      і пропусків букв.

Пам'ятка

Як писати твір компаративного характеру

 

1.Розпочинаючи роботу над твором, ґрунтовно продумайте його тему.

2.Визначте головну ідею твору.

3.Складіть план, доберіть епіграф, що буде відповідати темі твору та розкривати його головну думку.

4. Визначте, що об'єднує та вирізняє твори, які ви аналізуєте.

5.Продумайте, який цитатний матеріал з обох творів ви зможете використати для аргументації своєї думки.

6.Порівнюючи твори, не забувайте про композиційні засоби викладання думок, а саме:

- інтригуючий початок;

- послідовне розгортання тези;

- хід роздумів у формі «запитання-відповідь»;

- контрастне зіставлення аргументів;

- експресивний висновок.

7.Викладаючи у творі свої думки, не забувайте, що вони мають бути пов'язані з темою та головною ідеєю твору.

8. Звертайте увагу на співмірність частин твору.

9. Слідкуйте за тим, щоб ваші думки розкривалися послідовно, щоб кожне попереднє речення було логічно пов'язане з наступним.

10.Формулюючи речення, намагайтеся, щоб ваша думка була висловлена точно, просто, ясно, образно та не допускала подвійного тлумачення.


Орієнтовна схема аналізу прочитаного


1. Чи правильно зрозумів виконавець тему та ідею     твору?

2. Чи вдалося читцю передати авторську думку під     час читання?

3. Яким було «надзавдання» прочитаного? Чи     виконав його читець?

4. Чи цікаві інтерпретація, «бачення» твору,     запропоновані читцем?

5. Чи задовольнили вас жести та міміка читця під     час виконання твору?

6. Чи не було помилок при передачі змісту     художнього твору?

7. Чи вдалося виконавцю уникнути мовленнєвих     недоліків під час читання?

Правила проведення дискусії


1. Ретельно продумайте свою точку зору на питання і     аргументи до неї.

2. Вступаючи у дискусію, не розпочинайте її з тих     питань, за якими ви розходитеся в поглядах із     вашим опонентом.

3. Використовуйте метод Сократа, який виявляється     в тому, що свою думку ви розподіляєте на     маленькі частинки і кожну пропонуєте у формі     запитання.

4. Уникайте категоричності, особливо, якщо ви     заперечуєте опонентові.

5. Обминайте монологи, адже діалог     продуктивніший.

6. Умійте почути та зрозуміти позицію опонента.

7. Не переривайте свого співрозмовника.

8. Не висміюйте його і не доводьте його точку зору     до абсурду.

9. Не прискіпуйтеся до невдалої форми     висловлювання опонента.

10. Не переходьте на особистість співрозмовника.

11. Не розбивайте його позицію, а доведіть свою.

12. Волійте не перемагати, а знайти істину.

13. Погоджуйтеся з тим, у чому ваш співрозмовник      має слушність, знайдіть раціональне у його      словах.

14. Поясніть, чому ви не можете погодитися зі своїм      опонентом, і висловте свої думки.