Тексти / Аудіо  Укр.письменники Теорія літератури Конспекти уроків / тести Презентації На допомогу учням Конспекти уроків/тести 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 5 клас

Суспільно-історичні умови розвитку укра-

їнської літератури XX ст., основні стильові

напрями


Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло

Тичина — найбільший модерніст цього

періоду. Феномен «кларнетизму». «Арфами,

арфами...», «0 панно Інно...», «Ви знаєте,

як липа шелестить..?»


П. Тичина. «Одчиняйте двері...». Художнє

відтворення національно-визвольного пробу-

дження народу. Уславлення борців за вільну

Україну у вірші «Пам'яті тридцяти»


Авангардні тенденції в українській поезії

1920-х рр. Михайль Семенко — поет-

футурист. Урбаністичні мотиви лірики

(«Бажання», «Місто», «Запрошення»)


Київські «неокласики». Микола Зеров. Різно-

гранний творчий шлях митця. «Київ — тради-

ція». Філософічність, афористичність лірики


Максим Рильський «Молюсь і вірю...»,

«Солодкий світ!..». Мотиви пошуків душевної

рівноваги, краси в житті та в душі


Євген Плужник — один із провідних поетів

«розстріляного відродження». Сповідальність,

ліричність, філософічність поезії «Для вас,

історики майбутні...»


Є. Плужник. «Вчись у природи творчого спо-

кою...», «Ніч... а човен — як срібний птах!»,

«Річний пісок...». Урівноваженість душевного

стану ліричного героя, мить і вічність у чут-

тєвому вираженні


Розвиток української прози 20-х років XX ст.

Микола Хвильовий. Біографія письменника,

його провідна роль у літературному житті

1920-х рр.


Микола Хвильовий. «Я (Романтика)» —

новела про добро і зло в житті та в душі


Микола Хвильовий. «Кіт у чоботях»,

«Вальдшнепи», «Сентиментальна історія»,

«Санаторійна зона» (на вибір)


Григорій Косинка. Творча біографія

прозаїка. Змалювання строкатої картини

життя крізь призму долі й душі людини.

Новела «В житах» — пошуки порушеної

гармонії


Григорій Косинка. «В житах».

Вітаїстичний пафос новели,

імпресіоністична настроєвість


Контрольна робота1. Українська літера-

тура 1920-1930 рр. Поезія. Проза


Юрій Яновський. Творча біографія митця.

Роман «Вершники». Ідея протиставлення

загальнолюдських вартостей класовим

у новелі «Подвійне коло»


Ю. Яновський. «Дитинство». Ідея нетлінної

вартості національних основ буття. Утвер-

дження загальнолюдських ідеалів вірності

й кохання в новелі «Шаланда в морі»


Валер'ян Підмогильний. Життєвий і творчий

шлях письменника


Валер'ян Підмогильний. «Місто».

Світовий мотив підкорення людиною міста,

самоутвердження, інтерпретовані на націо-

нальному матеріалі. Зображення «Цілісної»

людини


Життя і творчість Отапа Вишні. «Моя автобі-

ографія» — гумористична розповідь письмен-

ника про свій життєвий шлях


«Як варити і їсти суп із дикої качки», «Сом».

Оптимізм, любов до природи, м'який гумор

як риси індивідуального почерку Остапа

Вишні


Розвиток національного театру, драматур-

гії 1920-1930 рр. Життєвий і творчий шлях

Миколи Куліша. Зв'язок із театром Л. Кур-

баса
1.
2.


3.

4.

5.
6.
7.

8.


9.

10.11.
12.


13.
14.15.

16-

17.
18.19-20.

21.
22.

23.
 

Микола Куліш. Сатирична комедія «Мина

Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання

національного нігілізму, духовної обмеже-

ності на матеріалі українізації


М. Куліш. «Мина Мазайло». Сатиричне

викриття бездуховності обивателів, які зрі-

каються своєї мови. Драматургічна майстер-

ність автора у створенні комічних характерів

та ситуацій


Контрольний твір-роздум на тему: «Значення

п'єси Миколи Куліша "Мина Мазайло" вчора

й сьогодні»


Література в Західній Україні до 1939 р.

Життя й творчість Богдана-Ігоря Антонича.

«Автопортрет», «Вишні». Аполітичність,

наскрізна життєствердність, метафоричність

і міфологізм поезій


Богдан-Ігор Антонич. Поезії «Зелена єван-

гелія», «Дороги», «Різдво». Міфологічність

образу, екзотика лемківського краю в контек-

сті вселюдських мотивів


Осип Турянський. Огляд життєвого й твор-

чого шляху письменника. «Поза межами

болю». Загальнолюдські мотиви й гуманіс-

тичні цінності


0. Турянський. «Поза межами болю».

Ідея перемоги духа над матерією


Дискусія-узагальнення на тему: «У чому сенс

життя?» (За твором Осипа Турянського «Поза

межами болю»)


Контрольна робота № 2.

Українська література 1920-1930 рр. Проза.

Драматургія. Українська література за ме-

жами України


Еміграційна література (огляд). «Празька

поетична школа» української поезії

та її представники


Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого

шляху письменника. «Під чужим небом»,

«Стилет чи стилос?..». Ностальгічні мотиви,

філософічність поезій


Проза У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гумен-

ної, Наталени Королевої. Основні віхи життя

й творчості І. Багряного


І. Багряний. «Тигролови» як український

пригодницький роман. Проблема свободи

й боротьби за своє визволення. Жанрові особливості


Українська література 1940-1950 рр.

О.Довженко — відомий у світі кінорежисер,

засновник поетичного кіно


О.Довженко. «Україна в огні». Національні

й загальнолюдські проблеми


О.Довженко. «Зачарована Десна».

Історія написання, автобіографічна основа,

сповідальність оповіді. Поєднання

минулого й сучасного. Морально-етичні

проблеми


Усний твір-роздум «Моральна краса

й духовна велич людини в кіноповісті

О.Довженка "Зачарована Десна"»


Провідні тенденції розвитку української літе-

ратури в другій половині XX — початку

XXI ст.


«Шістдесятництво» як культурологічне

й соціальне явище. Василь Симоненко —

«Витязь молодої української поезії».

«Задивляюсь у твої зіниці...», «Я...»


Дмитро Павличко. Основні відомості про

поета, перекладача. Пісня «Два кольори»,

що стала народною


Іван Драч. «Балада про соняшник» — поетич-

ний роздум про суть мистецтва

24.

25.


26.
27.


28.

29.

30.31.
32.

33.
34.

35.
36.

37.
38.39.


40.
41.
42.

43.
44.Микола Вінграновський — поет, прозаїк,

кіномитець. «Сеньйорито акаціє, добрий

вечір...». Несподівана асоціативність, буйна

фантазія, образна деталь поезії


Ліна Костенко. Життя й  творчість письмен-

ниці. Особливості індивідуального стилю.

«Страшні слова, коли вони мовчать...»,

«Українське альфреско»


Ліна Костенко. Інтимна, пейзажна й філо-

софська лірика («Хай буде легко. Дотиком

пера...», «Я вранці голос горлиці люблю...»,

«Недумано, негадано...»)


Роман у віршах «Маруся Чурай». Духовне

життя нації крізь призму нещасливого

кохання


Нелюди й люди в романі Л. Костенко

«Маруся Чурай». Центральні проблеми твору


Контрольний твір на тему: «Художнє осмис-

лення загальнолюдських цінностей у твор-

чості Ліни Костенко»


«Як добре те, що смерті не боюсь я...».

Літопис життя й творчості Василя Стуса


Контрольна робота № 3. Еміграційна літе-

ратура. Українська література 1940-1950 рр.

Українська література другої половини XX —

початку XXI ст. Поети-шістдесятники


Проза другої половини XX ст. Олесь Гончар.

Загальна характеристика творчого доробку,

громадянська й життєва позиція, роль

у духовному відродженні нації


0. Гончар. «За мить щастя». Краса й сила

кохання як матеріал художнього осмислення.

Узагальнений образ миті життя, філософія

миті щастя людини


0. Гончар. Новела-засторога «Залізний ост-

рів» з роману «Тронка»


Григір Тютюнник. Життєвий і творчий шлях письменника


Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном».

Образ любові як втілення високої християн-

ської цінності


Валерій Шевчук. Життя й творчість митця.

Повість-преамбула до роману «Дім на горі»


Валерій Шевчук. «Дім на горі». Жіноче

начало й чоловіче у творі. Притчевість обра-

зів, епізодів. Барокове поєднання високого

(духовного) й низького(буденного)


Загальна характеристика української істо-

ричної прози. Павло Загребельний. Життєвий

і творчий шлях


П. Загребельний. «Диво». Історична осно-

ва й художній вимисел у творі. Аналіз обра-

зів-персонажів. Наскрізні проблеми роману


Література кінця XX — початку XXI ст.

На шляху до нового відродження. Літера-

турні угруповання


Вияв постмодернізму в українській літературі

останнього часу. Сучасні часописи та альма-

нахи


Російськомовна українська поезія та її особ-

ливості (огляд)


Контрольна робота № 4. Проза другої поло-

вини XX ст. Українська історична проза.

Сучасна українська література


«Україна у нас одна». Велич минулого й віра

в щасливе майбутнє у творах Данила Кули-

няка


Усе починається з любові. Життєвий і твор-

чий шлях Михайла Шевченка


45.

46.

47.

48.
49.50.
51-52.


53.

54.

55.

56.57.58.
59.60-

61.
62.
63-64.65.
66.
67.68.
69.
70.

Головна

Укр. мова

Укр. літ-ра

Позакл. заходи

Методика

Кл.керівник

Медіатека

Фото

Відео

ЗНО


Яндекс.Метрика
Украина онлайн