Тексти / Аудіо  Укр.письменники Теорія літератури Конспекти уроків / тести Презентації На допомогу учням Конспекти уроків/тести 6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 5 клас

Художня література як один із видів мисте-

цтва. Літературний процес. Літературознав-

ство як наука про літературу. Початки лі-

тературної творчості. Українська література

у світовому контексті


Умови розвитку української літератури

в II пол. XIX ст. Діяльність демократичної ін-

телігенції на ниві просвіти. Новий етап у роз-

витку реалізму, натуралізму, пізній роман-

тизм


Основні віхи життя І. С. Нечуя-Левицького.

Творчість письменника — новий імпульс

української літератури. Загальна характерис-

тика творчості І. С. Нечуя-Левицького


І. С. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім'я» —

соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм

твору, вічна актуальність проблеми батьків

і дітей. Особливості сюжету й композиції


І. С. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім'я».

Характеристика персонажів. Майстерність

змалювання характерів Кайдаша та Кайда-

шихи, Карпа й Лавріна, Мотрі й Мелашки


РЗМ. Дискусія на тему «Причини й наслід-

ки конфлікту між батьками та дітьми

в повісті І. Нечуя-Левицького "Кайдашева

сім'я"»


Традиції народного побуту й моралі, цінності

національної етики засобами комічного

(гумор, художні тропи). Оцінка «Кайдашевої

сім'ї» І. Франком


ПЧ. І. Нечуй-Левицький. Повість «Микола

Джеря»


П. Я. Рудченко — «перший симфоніст

української прози» (0. Гончар). Життєвий

і творчий шлях письменника. Соціально-

психологічний роман «Хіба ревуть воли,

як ясла повні?». Історія його створення,

співавторство з Іваном Біликом


Складність і суперечливість характеру

Чіпки — головного героя роману, його еволю-

ція від правдошукача до розбійника. Типове

й екстремальне в долі героя


Люди «соціального дна» в романі «Хіба ре-

вуть воли, як ясла повні?». Роздум над про-

блемою життєвого вибору персонажів (Чіпки,

Грицька, Максима). Жіночі образи в творі

(Мотря, Галя)


РЗМ. Контрольний твір-роздум на тему

«Зображення покріпачення України в романі

Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла

повні?»


Ідейне спрямування твору. Художня майстер-

ність. 0. Білецький про місце роману в істо-

рії української та зарубіжної психологічної

прози. Зіставлення особливостей стилю творів

І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного


Українська драматургія та театр 70-90 років

XIX століття


І. Карпенко-Карий — «великий обсерватор

життя» (І. Франко)


Комедія «Мартин Боруля». Прагнення стати

дворянином як міф про краще життя. Пси-

хологічна переконливість і трагікомічне зву-

чання образу Мартина Борулі. Інші образи

в п'єсі


Контрольна робота № 1. Література

70-90-х років XIXст. І. Нечуй-Левицький,

Панас Мирний, І. Карпенко-Карий


Михайло Старицький. Життя і творчість.

Багатогранність діяльності. Історико-

романтична повість «Оборона Буші»


ПЧ. М. Старицький. Соціально-побутова

драма з життя театральних акторів. «Талан»   


І. Я. Франко. Життєвий і творчий шлях митця

           

                                                

1.


2.


3.

4.

5.

6.

7.

8.9.10.

11.


12.

13.


14.15.16-

17.

18.
19.
20.21.


«Гімн» — один із найкращих творів

революційно-патріотичної лірики в україн-

ській літературі


«Сікстинська мадонна». Краса материнства

й вічної жіночості


Поетична збірка "Зів'яле листя»: «Безмежнеє

поле...», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...»,

«Чого являєшся мені у сні?..». Місце любов-

ної теми у творчості І. Я. Франка


І. Я. Франко. «Легенда про вічне життя».

Вірш-заклик «Розвивайся ти, високий

дубе...» — віра в майбутнє своєї нації


«Декадент» — поетичне кредо І. Я. Франка


Поема «Мойсей» — одна з вершин творчості

І. Я. Франка


Новела «Сойчине крило». Зображення жіно-

чої долі в новітній інтерпретації. Гуманістич-

ний пафос новели


Публіцистична діяльність І. Я. Франка.

Значення творчості письменника


Життя й різножанрова творчість Бориса

Грінченка, його багатогранна діяльність як

митця і вченого. Оповідання «Каторжна»,

утвердження в ньому прагнення людини

до любові й добра


Контрольна робота 2. Українська дра-

матургія і театр 70-90 рр. XIX ст. Сторінки

української поезії та прози 70-90 рр. XIXст.


Систематизація знань, умінь та навичок


ПЧ. ЛРК. Павло Грабовський. Огляд твор-

чості


Загальний огляд української літератури

кінця XIX — початку XXст.


Михайло Коцюбинський. «Гармонійний та-

лант художника і громадянина» (С. Єфремов).

Життя і творчість, гуманізм світогляду


Від реалізму — до імпресіонізму. Еволю-

ція художньої свідомості М. Коцюбинського.

Психологічна новела «Іпіегтегяо». Автобіо-

графічна основа, символічні образи, образо-

творчі засоби


«Весь світ був як казка, повна чудес,

таємнича, цікава й страшна».

Єдність буття природи і людини, картини

життя і праці гуцулів, психологічне відтво-

рення їхнього світогляду й світовідчуття

в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих

предків»


Карпатські Ромео і Джульєтта, або Вічна

таїна кохання. Образи Івана й Марічки

в повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбин-

ського. Осмислення філософських категорій

життя і смерті


Ольга Кобилянська — «робітниця свого

народу», «пишна троянда в саду української

літератури». Життя і творчість, формування

світогляду


Повість 0. Кобилянської «Земля» — психо-

логічне трактування вічних проблем людини

і землі, злочину й кари на українському

матеріалі. Психологізм і символізм твору

як новаторство 0. Кобилянської. Поняття

про модернізм


Образи повісті 0. Кобилянської «Земля».

Духовні орієнтири твору


ПЧ. Хочу бути Людиною! (За повістю

0. Кобилянської «Людина»)


«Бетховен українського слова». (Життя

і творчість Василя Стефаника)
22.
23.24.

25.
26.


27.28.
29.30.


31.
32.


33.34.35.
36-37.

38.
39.


40.

41-42.


43-44.


45.46.Новела «Камінний хрест» — психологічне

розкриття теми еміграції. Новаторство пись-

менника. Ідея нерозривної єдності Івана

Дідуха з рідною землею. Поняття про експре-

сіонізм


«На шлях я вийшла ранньою весною і тихий

спів несміливий заспівала». Життєвий шлях

Лесі Українки


Лірика Лесі Українки. «Contra spem

spero!» — світоглядна декларація сильної

вольової особистості. Громадянська лірика

«І все-таки до тебе думка лине...», «І ти ко-

лись боролась, мов Ізраїль...». Філософська

лірика «To be or not to be?..»


Пейзажна лірика Лесі Українки: «Хвиля»,

«Стояла я і слухала весну». Утвердження

духовної цінності почуття любові у віршах

інтимної лірики «Все-все покинуть, до тебе

полинуть...», «Уста говорять: "Навіки згинув!.."»


Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-

міфологічна основа сюжету


Образи драми-феєрії «Лісова пісня». При-

рода і людина у творі. Неоромантичне утвер-

дження духовно-естетичної сутності людини,

її творчих можливостей. Художні особливості

драми-феєрії


РЗМ. Письмовий твір-роздум на тему

«Невмирущість духовної краси за драмою-

феєрією Лесі Українки “Лісова пісня” »


Контрольна робота № 3. Творчість М. Коцю-

бинського, 0. Кобилянської, В. Стефаника,

Лесі Українки


М. Вороний — «ідеолог» модернізації україн-

ської літератури. Життя і творчість, багато-

гранна діяльність


Зміст і художні особливості поезії М. Воро-

ного. Мотив необхідності для поета бути

«цілим чоловіком» у вірші «Іванові Фран-

кові». «Блакитна панна» — єдність краси при-

роди й мистецтва. Узагальнено-ідеалізований

жіночий образ у вірші «Інфанта»


Олександр Олесь (0. Кандиба). Життя і твор-

чість. Світоглядні переконання


Олександр Олесь (0. Кандиба). Неоромантичні,

символічні тенденції у творчості. Прагнення

гармонії людини і природи, майстерність у від-

творенні настрою і почуття у поезії «3 журбою

радість обнялась», «Чари ночі». Експресивне

висловлювання патріотичних почуттів у вірші

«0 слово рідне! Орле скутий!..»


Драма Олександра Олеся «По дорозі

в Казку». Трагічна суперечність між

духовністю, мрією і жорстокістю


РЗМ. Виступ на тему «Пам'ятник моєму

улюбленому письменникові»


Життєвий і творчий шлях Володимира

Винниченка — одного з найвидатніших

письменників України


Поєднання реалістичного змалювання дійс-

ності й філософського підтексту в новелі

В. Винниченка «Момент»


Образ Панни — утілення ідеї вічної жіночості

та краси


РЗМ. Відгук на самостійно прочитаний

художній твір (письмово)


ЛРК. «Я проти правди не грішив, бо в правді

вся краса». (Огляд життєвого і творчого

шляху Павла Ключини)


Контрольна робота № 4. Творчість М. Воро-

ного, 0. Олеся, В. Винниченка


Урок-підсумок. Узагальнення й систематиза-

ція матеріалу, вивченого протягом року

47.


48.
49.50.


51.52-53.

54.
55.
56.
57.58.59.
60.
61.62.
63-64.65.66.67-68.69.70.
69.
70.

Головна

Укр. мова

Укр. літ-ра

Позакл. заходи

Методика

Кл.керівник

Медіатека

Фото

Відео

ЗНО